Döbbenetes kiegészítő háttér-információk...

 

...az első tematikus tanulmánycsoporthoz,...

 

...mely a KERESZTÉNY PÁRVÁLASZTÁS ÉS HÁZASSÁG,...

 

... az ERKÖLCSI TISZTASÁG tekintetében:

 

I.

 

1. A paráznaság fizikai következményei:

 

„Telegonia –

a paráznaság genetikai hatása az öröklődésre”

 

https://keskenyut.wordpress.com/2016/09/09/telegonia-a-paraznasag-genetikai-hatasa-az-oroklodesre/

 

2. ...illetve szellemi és lelki következményei is:

 

https://www.christiananswers.net/hungarian/q-eden/edn-f007h.html

 

…plusz e tekintetben még két cikk:

 

„A házasság előtti szex 16+1 romboló hatása”

 

https://777blog.hu/2018/03/10/a-hazassag-elotti-szex-161-rombolo-hatasa/

 

…vagy még itt:

 

https://christianae.wordpress.com/2015/03/19/a-hazassag-elotti-szex-161-rombolo-hatasa/

 

 

II.

 

S még döbbenetesebb hírgyűjtemény

az alábbi keresztény hírportálokról

az alábbi témában >>>

 

GENDER

 

https://breitportal.hu/category/dzsender/

 

https://www.facebook.com/genderfigyelo/

 

…mely valóság már a VÉG jele

a Biblia szerint:

 

„Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.

Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:

Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.

Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.

Magaokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;

És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.

Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;

Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:

Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.

És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adták őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;

A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.”

(Róma 1:18-32)

 

Bizony…

 

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.

Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,

Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.

Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.

De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.”

(2Tim 3:1-9)

 

III.

 

S MÉG ( !!! ) döbbenetesebb !!! !!! !!! …

 

cikkválogatás

a https://24.hu internetes hírportálról –

 

már itt tartunk;

s ez már szó szerint tényleg a VÉG jele,

a fentebbi Igék szerint is:

 

Hamarosan az lesz a normális, ha robotokkal fogunk szexelni

 

Terjednek a szexrobotok, de elég nagy rizikót rejtenek


Családjukat is elhagyják a japán férfiak, műanyag szerelmeikért


A robotok végül szexszel fogják elpusztítani az emberiséget és mi imádni fogjuk


Ilyenek lesznek a jövő szexrobotjai


A szexrobotoknak érzelmeik is lesznek


Beszélnek és nemi szervük is van a szexrobotoknak


Jönnek az élvezni képes szexrobotok