Í t é l e t - i d ő

 

- újratöltve -

 

„Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, a mint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.”

(Zsid. 4,7)

 

Milyen napot?

 

Íme – a…

 

„… tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.”

(Csel. 17,30-31)

 

S ha lesz ismét,

akkor volt korábbi is -

- íme (kapcsolódva a mához):

 

 „És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.”

(Luk. 17,26-30)

 

(részint) miért történt velük mindez?

 

Íme (lásd a kiemelést!):

 

 „…ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát; És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta,

például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;”

(2 Pét. 2,5)

 

 „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba,

hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.”

(Zsid. 4,11)

 

S nézzük csak eme példákat,

hogy tanuljunk belőlük

az alábbi Igék mentén -

- íme:

 

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (...) Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.”

(Márk. 13,35-37 és 32-33)

 

Tehát, jöjjenek végül

az ismeretterjesztő videók:

 

Végh József:

„Gondolkozz szabadon!”

(két részes sorozat):

 

„Az özönvíz története

mítosz vagy valóság? -

(érvek és ellenérvek

az özönvízzel kapcsolatban)”

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=NbMIHgmDmGw

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=-9tg6-OCZM8

 

Dr. Walter Veith Prof.:

„Egyetemes özönvíz”

(három elérhetőségen is)

 

https://www.albaref.hu/videok/hit_es_tudomany/Egyetemes_ozonviz

 

https://www.kegyelem.net/videok/walter-veith/egyetemes-ozonviz-video_8dd1d5e56.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlZ6f_2Z_BQ

 

... s még itt alább

az özönvízzel kapcsolatban:

 

dr. Kent Hovind:

„A Hovind-elmélet”

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpEva_qVR4Q