>>> Társra várva <<<

 

(keresztény "társ"-as szolgálatok,

ideértve a keresztény társközvetítőket is -

linkgyűjtemény)

 

az első tematikus tanulmánycsoporthoz,

 

mely a KERESZTÉNY PÁRVÁLASZTÁS

ÉS HÁZASSÁG témaköre.

 

A tásra várva időszak olyan időszak egy ember életében, amelyet a legnagyobb lelki stabilitással csakis Istenben lehet végigélni – ebben nyújt nagy segítséget…

 

Dr. Kováts György és Anna

 

a „Társra várva”

 

…illetve…

 

a „Jegyesség! Segítség!!!”

 

....című könyveikkel.

 

Az írók és a „Társra várva” című könyv Facebook-oldalát az alábbi linken találod - s ezuton is köszönetet mondunk a könyv íróinak, hogy annak hanganyagból való legépelésében mi is részt vállalhattunk:

 

https://www.facebook.com/pages/T%C3%A1rsra-V%C3%A1rva/517461855010837

 

A szerzőpárosról tudni kell, hogy az általuk vezetett gyülekezet, a budapesti Mahanaim Gyülekezet időközönként az egyedülállók számára konferenciákat is szokott szervezni, melyekről a fenti elérhetőségen is tájékozódhatsz, illetve érdeklődhetsz – feleségemmel is egy ilyen alkalmon ismerkedtünk meg még 1999-ben.

 

Persze, felmerül a kérdés, hogy nyomon követhető-e a Bibliában a keresztény társközvetítés fogalma - az alábbi Igerész erre ad választ; illetve a legfontosabbra, hogy mindez akkor igei, mind a kereső, mind a segítő szemszögéből, ha a keresés, illetve a segítés is nem a szem tükre alapján kerül végigvitelre, hanem az Isten Beszéde, és a Szent Szellem vzetése alapján - nézzük tehát az ezzel foglalkozó Igeszakaszt:

 

1 Móz. 24.

Ábrahám feleséget hozat fiának Izsáknak Mésopotámiából.

 

Ábrahám pedig vén élemedett ember vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot.

Monda azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, a ki őnéki mindenében gazda vala: Tedd a kezed tomporom alá!

Hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kik között lakom.

Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és onnan vészesz feleséget az én fiamnak Izsáknak.

Monda pedig őnéki a szolga: Hátha az a leányzó nem akar velem eljőni e földre, ugyan vissza vigyem-é a te fiadat arra a földre, a honnan kijöttél vala?

Felele néki Ábrahám: Vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd.

Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földéről, a ki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az ő Angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget.

Hogyha pedig nem akar a leányzó teveled eljőni, ment lészesz az én esketésem alól; csakhogy az én fiamat oda vissza ne vidd.

Veté azért a szolga az ő kezét az ő urának Ábrahámnak tompora alá, és megesküvék néki e dolog felől.

És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közűl, és elindula; (mert az urának minden gazdagsága az ő kezében vala). Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába.

És megpihenteté a tevéket a városon kivűl egy kútfőnél, este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak.

És monda: Uram! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt.

Ímé én a víz forrása mellé állok és e város lakosainak leányai kijőnek vizet meríteni.

Legyen azért, hogy a mely leánynak ezt mondom: Hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondándja: igyál, sőt a te tevéidet is megitatom: hogy azt rendelted légyen a te szolgádnak Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal.

És lőn, minekelőtte elvégezte volna a beszédet, ímé jő vala Rebeka, Bethuélnek leánya, a ki Milkhának, az Ábrahám testvérének Nákhor feleségének vala fia, és pedig vedrével a vállán.

A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szűz, és férfi még nem ismeré őt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve.

Akkor a szolga eleibe futamodék és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből.

Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszté a vedret az ő kezére, és inni ada néki.

És minekutána eleget adott néki innia, monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak.

És sietett és kiüríté vedrét a válúba és ismét elfuta a forrásra meríteni, és meríte mind az ő tevéinek.

Az ember pedig álmélkodva néz vala reá, és veszteg hallgat vala, tudni akarván: vajjon szerencséssé teszi-é az Úr az ő útját, vagy nem.

És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elévőn az ember egy aranyfüggőt, a melynek súlya fél siklus, és két karpereczet, a melynek súlya tíz arany.

És monda: Kinek a leánya vagy te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk?

Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, a kit ő Nákhornak szűlt.

Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van.

Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat.

És monda: Áldott az Úr az én uramnak Ábrahámnak Istene, ki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én uramtól. Az Úr vezérlett engem ez útamban az én uram atyjafiainak házához.

Elfuta azonközben a leányzó, és elbeszélé az ő anyja házában, a mint ezek történtek.

Vala pedig Rebekának egy bátyja, kinek neve Lábán vala. És kifutamodék Lábán ahhoz az emberhez a forráshoz.

Mert mikor látta a függőt, és a pereczeket az ő húgának karjain, és hallotta húgának Rebekának beszédét, a ki ezt mondja vala: Így szóla nékem az a férfiú; akkor méne ki a férfiúhoz; és ímé ez ott áll vala a tevék mellett a forrásnál.

És monda: Jőjj be Istennek áldott embere; mit állasz ide kinn? holott én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely.

Beméne azért a férfiú a házhoz, ő pedig lenyergelé a tevéket, és ada a tevéknek szalmát és abrakot; és vizet az ő lábai megmosására és az emberek lábainak, kik ő vele valának.

És enni valót tevének eleibe, de ő monda: Nem eszem, míg el nem mondom az én beszédemet. És szóla: Mondd el.

Monda azért: Én az Ábrahám szolgája vagyok.

Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgy hogy nagygyá lett: mert adott néki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket, szamarakat.

És Sára az én uramnak felesége fiat szűlt az én uramnak, az ő vénségében, és annak adá mindenét, a mije van.

Engem pedig megesküdtetett az én uram, mondván: Ne végy feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kiknek földjén én lakom.

Hanem menj el az én atyámnak házához, és az én rokonságom közé, hogy onnan végy feleséget az én fiamnak.

Mikor pedig azt mondám az én uramnak: Hátha nem akarna velem az a leányzó eljőni?

Monda nékem: Az Úr, a kinek én színe előtt jártam, elbocsátja az ő angyalát teveled, és szerencséssé teszi a te útadat, hogy feleséget vehess az én fiamnak az én nemzetségem közűl, és az én atyám házából.

Csak akkor leszesz fölmentve esketésem alól, ha elmenéndesz az én nemzetségem közé; és ha nem adják oda: ment leszesz az én esketésem alól.

Mikor ma a forráshoz érkezém, mondék: Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, vajha szerencséssé tennéd az én útamat, melyen járok:

Ímé én e forrás mellett állok; és legyen, hogy az a hajadon, a ki kijön vizet meríteni, s a kinek azt mondom: Adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből,

És az ezt mondja nékem: Te is igyál, és a te tevéidnek is merítek; az legyen a feleség, a kit az Úr az én uram fiának rendelt.

Én még el sem végeztem vala az én szívemben a beszédet, és ímé kijő vala Rebeka, vedrével a vállán, és leméne a forrásra és meríte, én pedig mondék néki: Adj innom kérlek.

Ő pedig sietett és leereszté az ő vedrét és monda: Igyál, sőt a te tevéidnek is inni adok; és én ivám, s a tevéknek is inni ada.

És megkérdezém őt és mondék: Ki leánya vagy? ő pedig felele: Bethuélnek, a Nákhor fiának leánya vagyok, a kit Milkha szűlt vala őnéki. Ekkor a függőt orrába, és e pereczeket karjaira tevém.

Meghajtván azért magamat, imádám az Urat, és áldám az Urat, az én uramnak Ábrahámnak Istenét, ki engem igaz úton vezérelt, hogy az én uram atyjafiának leányát vegyem az ő fiának feleségűl.

Most azért, ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én uramhoz, mondjátok meg; ha pedig nem, adjátok tudtomra, hogy én vagy jobbra vagy balra forduljak.

És felele Lábán és Bethuél, és mondának: Az Úrtól van e dolog: Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat.

Ímé előtted van Rebeka, vegyed, menj el; és legyen felesége a te urad fiának, a mint az Úr elvégezte.

És lőn, a mint hallja vala az Ábrahám szolgája azoknak beszédét, meghajtá magát a földig az Úr előtt.

És hoza elő a szolga ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat, és adá azokat Rebekának: drága ajándékokat ada az ő bátyjának is és az ő anyjának.

Evének azután és ivának, ő és a férfiak, a kik ő vele valának, és ott hálának. Mikor pedig felkelének reggel, monda: Bocsássatok el engem az én uramhoz.

Monda pedig a leány bátyja és anyja: Maradjon velünk a leány még vagy tíz napig, azután menjen el.

A szolga pedig monda nékik: Ne késleljetek meg engem, holott az Úr szerencséssé tette az én útamat; bocsássatok el azért engem, hogy menjek az én uramhoz.

Mondának akkor: Hívjuk elő a leányt, és kérdjük meg őt.

Szólíták azért Rebekát, és mondának néki: Akarsz-é elmenni e férfiúval? és monda: Elmegyek.

Elbocsáták azért Rebekát, az ő húgokat, és az ő dajkáját, és az Ábrahám szolgáját, és az ő embereit.

És megáldák Rebekát, és mondák néki: Te mi húgunk! szaporodjál ezerszer való ezerig. És bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját.

És felkele Rebeka és az ő szolgálóleányai, és felűlének a tevékre, s követék azt a férfiút. Így vevé a szolga Rebekát, és elméne.

Izsák pedig visszajő vala a Lakhai Rói forrástól; és lakik vala a déli tartományban.

És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemelé szemeit és látá, hogy ímé tevék jőnek.

Rebeka is felemelé szemeit s meglátá Izsákot, és leszálla a tevéről.

És monda a szolgának: Kicsoda az a férfiú, a ki a mezőn előnkbe jő? A szolga pedig monda: Az én uram ő. Akkor fogta a fátyolt és elfedezé magát.

Elbeszélé azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, a melyeket cselekedett vala.

Izsák pedig bevivé Rebekát Sárának az ő anyjának sátorába. És elvevé Rebekát és lőn néki felesége és szereté őt. S megvigasztalódék Izsák az ő anyja halála után.

 

E fenti bevezetés után az alábbiakban pedig...

 

de előtte még egy kisvideó-ajánlatom

online társkeresés témájában:

 

Online társkeresés keresztényként

+ 3 tipp

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAzXu4kj7Ag

 

...egy teljes evangéliumi karizmatikus keresztény

társkereső weboldalát szeretném ajánlani

a számotokra – netcíme a következő:

 

https://keresztenytarskereso.5mp.eu/web.php?a=keresztenytarskereso

 

...illetve egy másik

felekezetközötti internetes társkeresőt:

 

Alfa-Omega társkereső:

 

https://tars.alfa-omega.hu/kezdolap

 

...továbbá még egy harmadik,

szintén felekezetközi internetes táskeresőjét:

 

Keresztény Társ:

 

www.keresztenytars.net

 

...s végül még egyet:

 

"Eliézer"

keresztény társkereső:

 

https://eliezer.hu

 

...ráadásként pedig egy friss linket:

 

"Ketten szebb"

keresztény társkereső:

 

https://www.kettenszebb.hu

 

...sőt, az előbbieken túl a legújabbat:

 

"30PLUSZMINUSZ"

keresztény társkereső portál

(főként 26 és 45 év közötti

keresztény fiatalok részére) -

 

- weboldal:

 

https://30pluszminusz.hu

 

- Facebook-oldal:

 

https://www.facebook.com/30pluszminusz/

 

A továbbiakban

figyelmetekbe szeretnék ajánlani még

egy szintén teljes evangéliumi karizmatikus,

még a párválasztás előtt állókat

segítő szolgálat weboldalát,

illetve az általuk időnként megrendezett

személyes találkozókat,

melyekről részletesebben

ezen oldalon olvashatsz,

továbbá ezen találkozók

korábbi videóanyagait is elértheted –

 

nevük >>> "Páratlan Misszió":

 

https://paratlan.omegasziget.hu

 

Továbbá egy nemzetközi házasmisszió

magyarországi csapatának

webes elérhetőségeit –

nevük:

 

"2=1

Családsegítő És Házasmisszió

Magyarország Alapítvány"

 

A nemzetközi weboldal magyar aloldala:

 

https://www.2equal1.com/country-magyarorszag-hungary/bemutatkoz-s/

 

A magyar weboldal:

 

 

Facebook-oldal:

 

https://www.facebook.com/Hűség-Reformáció-Szövetség-Forradalom-1917129725183534/

 

Illetve egy szintén felekezetközi missziót -

nevük:

 

"Kapcsok"

felekezetközi keresztény ismeretterjesztő szolgálat

mind házasok és egyedülállók számára:

 

https://www.kapcsok.org/rolunkmn/rolunk

 

...s még egyet:

 

Relationship Goals

(tanácsadás nemcsak párkapcsolatban élők,

hanem jegyesek és szinglik számára is)

 

https://www.relationshipgoals.hu

 

...s még egyet:

 

"Bibliai Házassággondozó Szolgálat"

(felekezetektől független

belmissziós házassággondozó szervezet)

/sok-sok hanganyaggal/:

 

https://www.bhsz.hu/bemutatkozas

 

...s még egyet:

 

 

...s még egyet:

 

Re-generáció Alapítvány

(többek között:

házas-tréninggel és jegyesoktatással):

 

https://www.regeneracio.com

 

…egy keresztény

pár- és családterapeuta

Mihalec Gábor oldalát:

 

https://mihalecgabor.hu

 

…egy szintén keresztény szexológus

és pasztorálpszichológus,

Tapolyai Emőke oldalát:

 

https://tapolyaiemoke.hu

 

Házassági felkészítő és válság kezelő programok

a The Marriage Course házasmisszió anyagaira építve

a gödöllői Szeretet Lángja Gyülekezet szervezésében:

 

https://szeretetlangja.hu/hazassagi-felkeszito-es-valsag-kezelo-programok

 

időről-időre Házas Wellness Hétvége

tréningeket is szervezve

/időnként frissített eseménynaptár/:

 

https://szeretetlangja.hu/esemeny/hazas-wellness

 

> Kedves keresztény egyedülálló társkeresők <
 

Végezetül szintén

figyelmetekbe szeretnék ajánlani még

néhány számotokra létrehozott

Facebook-oldalt, illetve csoportot,

melyekre ezen a közösségi oldalon lettem figyelmes:

 

https://www.facebook.com/ahozzamillotars/

 

Keresztény Egyedülállók Társkereső Klubja:

 

https://www.facebook.com/groups/515359815160726/

 

PárTaláló - Keresztény Társkereső:

 

https://www.facebook.com/groups/966234426874545/

 

...s nem csak egyedülállóknak:

 

KERESZTÉNY HÁZASPÁROK –

JEGYESEK oldala:

 

https://www.facebook.com/groups/350625128317828/

 

 

Linkek gyűjteményes oldala,

párkapcsolati témában I.:

 

https://joe-rus-igetanulmanyai.webnode.hu/parkapcsolati-aloldalak/

 

Linkek gyűjteményes oldala,

párkapcsolati témában II.

(Facebook-os):

 

https://www.facebook.com/groups/1838171666435956/

 

/a fent jelzett FB-oldalak, és -csoportok

eléréséhez viszont Facebook-elérhetőség

megléte, vagy létrehozása szükségeltetik/

 

Végül:

 

SingleCross weekend-ek

(táborok keresztény

egyedülállók számára)

 

Web:

 

https://szbraz.wixsite.com/singlecross

 

Youtube:

 

https://www.youtube.com/channel/UCfHX1ZFkYlACyQ4bLvcWwrg/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd

 

FB:

 

https://www.facebook.com/SingleCross